Πηγές ιστορικές με τη χρήση κρόκου (σαφράν) στόν οίνο

Αρωματισμένος οίνος στην αρχαιότητα

– Ancient Artworks and Crocus Genetics Both Support Saffron’s Origin in Early Greece – Front. Plant Sci., 25 February 2022 | https://doi.org/10.3389/fpls.2022.834416
– J. Robinson (ed) “The Oxford Companion to Wine” Third Edition pp. 326–329 Oxford University Press 2006 ISBN 0-19-860990-6
– Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής, V, 54 και V, 72
– Θεόφραστος, Περί φυτών ιστορίας, VI, 6, 5
– Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα, Άμπελος και Οίνος στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο, 2009, 223-234
– A. Sarpaki, Re-visiting the Visibility of the Grape, Grape Products, By-products and some Insights of its Organization from the Prehistoric Aegean, as Guided by New Evidence from Monastiraki, Crete
– Apicius -De Re Coquinari(Cooking and Dining in Imperial Rome)- – see conditum paradoxum
– Theophrastus, Odor. 7.32
– Βαλαμώτη Σουλτάνα-Μαρία, Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη2009, 97–100
– Γ.Α. Πίκουλας -Ρητινίτης οίνος και ρητινούχα ποτά στο προϊστορικό Αιγαίο: δεδομένα, υποθέσεις και ερμηνείες/ Resinated wine & resinated drinks in Prehistoric Aegean: data, ypotheses, and intepretations, 25,26,28,30,31,36
– ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΚΡΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Crocus sativus L. (ΣΑΦΡΑΝΙ) ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΟΣ, σ.33
– Σταυρούλα Δ. Κιουτσούκη, Παραγωγή φαρμακευτικών οίνων με την παρουσία κατά την ζύμωση των αρωματικών οίνων κατά την ζύμωση των αρωματικών φυτών τερεβίνθου και θρούμπι, Αθήνα 2019

Φαρμακευτικοί Οίνοι στην αρχαιότητα

– H. Johnson Vintage: The Story of Wine, pp. 35–46 Simon and Schuster 1989 ISBN 0- 671-68702-6
– R.A. Halberstein, 2005, Medicinal Plants: Historical and Cross-Cultural Usage Patterns. Annals of Epidemiology, 15, 686-699
– Διοσκουρίδης- Materia Medica 5 (7-11)
– Ιπποκράτης- «Περί διαίτης» Α’,Β’,Γ’,Δ’
– Greek Medicine from Hippocrates to Galen: Selected Papers- Jacques Jouanna, p. 173-174
– Hippocratic Recipes; Oral and Written Transmission of Pharmacological Knowledge in Fifth- and Fourth- Century Greece- Laurence Marie Victoria Totelin-University College London Doctor of Philosophy
– Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα, Άμπελος και Οίνος στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο, 2009, 223-234
– Σταυρούλα Δ. Κιουτσούκη, Παραγωγή φαρμακευτικών οίνων με την παρουσία κατά την ζύμωση των αρωματικών οίνων κατά την ζύμωση των αρωματικών φυτών τερεβίνθου και θρούμπι, Αθήνα 2019

Αρωματισμένος Οίνος στο Βυζάντιο

– Andrew Dalby, Σειρήνεια δείπνα- Ιστορία της διατροφής και της Γαστρονομίας στην Ελλάδα- 2000, 239, 325
– Zohary & Hopf, Domestication of plants in the Old World. The origin and spread of cultivated plants in West Asia, Europe and the Nile Valley, 1993, 189-190

Φαρμακευτικές ιδιότητες του Σαφράν

Νομοθεσία περί αρωματισμένου οίνου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπεολοινικών προϊόντων (EE L 149 της 14.6.1991, σ. 1)